Meniny na web

       

           Dňa 29.8.2011 v Banskej Bystrici Zväz policajtov vo výslužbe v zastúpení jeho členom predsedníctva pplk. v. v. Ladislavom Ondošom   sa zúčastnil osláv  67. výročia Slovenského národného povstania, povstania proti fašizmu. Týmto aktom sme vzdali úctu  tým, ktorí obetovali svoje životy aby sme mohli žiť v slobode. Nezabúdame a ďakujeme.

Predsedníctvo ZPVV

                                                                                                               foto: viď. fotogalériu

 


          Dňa 21.06.2011 v Zlatnej na Ostrove, sídle občianskeho združenia Policajt vo výslužbe sa na podnet  riaditeľa tohto združenia p. Michala Čačka konalo stretnutie predstaviteľov združení obdobného charakteru. Na toto neformálne stretnutie okrem predstaviteľov OZ Veterán police ČR v zastúpení JUDr. Jozef Bezdíček, OZ Policajt vo výslužbe – Levice v zastúpení Ing. Ladislav Vékony a p. Ľudovít Nemec a OZ KCZS Gabčíkovo v zastúpení p. Ján Culka boli pozvaní aj zástupcovia nášho OZ a to Mgr. Ladislav Minárik a JUDr. Miroslav Varkondi.

         Stretnutie viedol samotný organizátor a zároveň hostiteľ p. Michal Čačko. Na tomto stretnutí vystúpili jednotlivý zástupcovia OZ, ktorí oboznámili prítomných o doterajšom fungovaní nimi zastupujúcich OZ, o   ich cieľoch a zámeroch do budúcnosti.

         V závere svojho vystúpenia predseda ZPVV Mgr. Ladislav Minárik odovzdal p. Michalovi Čačkovi medailu Maršala Žukova, ktorou ho vyznamenali generálplukovník M. M. Kozlovskii a generálporučík I. I. Zinčuk za aktívny prístup k budovaniu a  rozvoju združení združujúcich policajtov vo výslužbe.

          Počas tohto stretnutia bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi ZPVV a PVV-Levice a dohoda o spolupráci medzi PVV a PVV-Levice.

          Oficiálnu časť tohto stretnutia  ukončil p. Michal Čačko skonštatovaním, že toto stretnutie splnilo svoj účel v záujme všetkých OZ tam zastúpených. Došlo k vzájomnej informovanosti o doterajších skúsenostiach v riadení OZ a vznikol základ ďalšieho spoločného postupu pri napredovaní jednotlivých OZ s cieľom zlepšenia spoločenského postavenia členov týchto OZ. V závere p. Michal Čačko prítomným hosťom odovzdal podľa vlastných slov malé upomienkové predmety a pozval ich na malé pohostenie.

Predsedníctvo ZPVV                                                                                                                                                                                                                           foto: viď. fotogalériu

 

 

        Dňa 04.06.2011 v reštauračnom zariadení Koliba pri obci Veľaty, okr. Trebišov sa uskutočnilo celodenné spoločenské posedenie členov Zväzu policajtov vo výslužbe spolu s rodinnými príslušníkmi za účasti pozvaných hostí z Ukrajiny. Delegáciu z Ukrajiny viedol generáplukovník M. M. Kozlovskii spolu s generálporučíkom I. I. Zinčukom. Na tomto spoločenskom posedení predstavitelia delegácie z Ukrajiny ocenili vyznamenaniami šiestich členov ZPVV a pozvaného čestného hosťa p. Michala Čačka, riaditeľa občianského združenia Policajt vo výslužbe, ktorý svojú neúčasť ospravedlnil. Taktiež bolo ocenených desať členov ZPVV čestnými uznaniami.                                                                                                        

          Na tomto strestnutí došlo k podpísaniu dohôd o spolupráci medzi ZPVV a Medzinárodným ukrajínskym zväzom účastníkov vojny ako aj medzi ZPVV a Ukrajínskym zahraničným kozátstvom. Zároveň pri tejto príležitosti generálplukovník M.M. Kozlovskii a generálporučík I. I. Zinčuk prijali čestné členstvo vo Zväze policajtov vo výslužbe.

          Samotné spoločenské posedenie pri guľáši sa nieslo v duchu úprimného priateľstva, radosti a smiechu okoreneného spevom a tancom.

           Vekovo najstarší člen ZPVV p. Pavol Serenča tak zaujal svojím úprimným správaním  delegáciu z Ukrajiny, že generálporučík I. I. Zinčuk z úcty k jeho veku ho v závere posedenia ocenil v ten istý deň v poradi druhým vyznamenaním.


Predsedníctvo ZPVV                                                                          

                                                                                                           foto: viď. fotogalériu

 


            Na pozvanie generálplukovníka M. M. Kozlovského a generálporučíka I. I. Zinčuka sa dňa 25.05.2011 v Užhorode uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili pozvaní Mgr. Ladislav Minárik a p. Ladislav Ondoš zastupujúci ZPVV. Na tomto pracovnom stretnutí sa prejednali a zjednotili podmienky dohody o spolupráci medzi ZPVV a Medzinárodným ukrajínskym zväzom účastníkov vojny ako aj medzi ZPVV a Ukrajínskym zahraničným kozátstvom. Pri tejto príležitosti boli hostitelia pozvaní na spoločenské posedenie s členmi ZPVV, ktoré sa uskutoční 04.06.2011 v reštauračnom zariadení Koliba pri obci Veľaty, okr. Trebišov. Pracovné stretnutie bolo zakončené spoločným obedom.

Predsedníctvo ZPVV                                                                          

                                                                                                           foto: viď. fotogalériu

 

 

           Dňa 17. marca 2011 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v obci Horovce, okr. Michalovce sa konala ustanovujúca schôdza Zväzu  policajtov vo výslužbe. Ustanovujúcu schôdzu začal člen prípravného výboru Mgr. Ladislav Minárik, ktorý privítal všetkých prítomných. Zároveň privítal čestného hosťa, riaditeľa občianského združenia Policajt vo výslužbe so sídlom v Zlatnej na Ostrove p. Michala Čačka. Informoval o vzniku ZPVV, o jeho poslaní a cieľoch. Prítomných oboznámil so stanovami ZPVV registrovanými na MV SR. Zdôraznil, že hlavnou úlohou ZPVV je prehlbovanie a upevňovanie medziľudských vzťahov policajtov vo výslužbe tak medzi sebou ako aj medzi nimi a policajtmi v službe a ako aj samotnými občanmi rešpektujúc a nabádajúc na rešpektovanie platných zákonov Slovenskej republiky.

          Po následovnej voľbe predsedníctva  a kontrolnej komisie ZPVV, ktorého zloženie bolo jednotlivo jednohlasne odhlasované prípravný výbor ukončil svoju činnosť a vedenie schôdze prevzalo zvolené predsedníctvo. Zvolený predseda Mgr. Ladislav Minárik a obaja predsedovia JUDr. Miroslav Varkondi a Jiří Nevěřil sa vo svojích vystúpeniach poďakovali za prejavenú dôveru  a zhodne sa vyjadrili o cieľoch činnosti ZPVV a to prehlbovať a upevňovať medziľudské vzťahy policajtov vo výslužbe.

         V diskusii vystúpil aj čestný hosť p. Michal Čačko, ktorý zablahoželal novozvolenému predsedníctvu a podporil myšlienku zjednocovania sa jednotlivých občianských združení a spoločným úsilím vytvárať dobré medziľudské vzťahy aj po aktívnej policajnej službe.

         Pri tejto príležitosti bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi OZ ZPVV v zastúpení Mgr. Ladislavom Minárikom a OZ PVV v zastúpení p. Michalom Čačkom.

 

Predsedníctvo ZPVV                                                                          

                                                                                                           foto: viď. fotogalériu

Poznámka: Čo nechutné predchádzalo začiatku ustanovujúcej členskej schôdzi ZPVV sa dočítate na w - stránke      občianského združenia Policajt vo výslužbe v časti aktuality a príspevky.